எமோஜி ; விமர்சனம்

எமோஜி ; விமர்சனம் »

தொழில் நுட்பங்களின் ஆட்டத்திற்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சமகால காதல் கதை எப்படி இருக்கும்? இந்த காலத்தின் காதல் எப்படி இருக்கும் என்பது தான் எமோஜி.

ஐ.டி. இளைஞன் மகத் ஒரு